Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie?

Kritériá poskytnutia dotácie z projektu Zelená obnova na obnovu rodinných domov.

O dotáciu na zateplenie a obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

Žiadateľom je fyzická osoba:

1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,

2. ktorá je: 
- vlastníkom,
- bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
- podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom rodinného domu do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevkov. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je akceptovaná. Uvedené sa nevzťahuje na prípad úmrtia žiadateľa. Zmena vlastníckych vzťahov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevkov sa riadi podmienkami zmluvy o poskytnutí príspevkov.

3. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov:
a) trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 trestného zákona), 
b) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie(§ 261 - § 263 trestného zákona), c) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 - § 268 trestného zákona), 
d) trestný čin prijímania úplatku(§ 328 - § 330 trestného zákona), 
e) trestný čin podplácania (§ 332 - § 334 trestného zákona), f) trestný čin nepriamej korupcie (§ 336 trestného zákona), 
g) alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (§ 336c - § 336d trestného zákona)
Splnenie tejto podmienky sa vzťahuje na vlastníka, bezpodielového spoluvlastníka a podielového spoluvlastníka rodinného domu.

4. je vlastníkom bankového účtu po podpise zmluvy

Kto bude mať nárok na dotáciu na obnovu a zateplenie domu - Obnov svoj dom

Ak vlastníte rodinný dom, môžete získať dotáciu na zateplenie a vylepšenia domácnosti, ktoré by mohli zlacniť vykurovanie a udržiavanie tepla vašej nehnuteľnosti.

Kto môže požiadať
o príspevok na obnovu domu

Ak tento rok uvažujete nad rekonštrukciou svojho bývania, využite možnosť získať finančnú dotáciu ZELENÁ OBNOVA na zateplenie rodinného domu.