Zelená obnova
Dotácia na zateplenie - Obnov svoj dom
Dotácia na zateplenie - Obnov svoj dom

Zateplenie rodinného
domu s dotáciou

Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie domu

KTO?

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý bude spĺňať nižšie uvedené podmienky. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s dotáciami. Pripravíme Vám všetko na klú術.

01

Dom

NAČO?

Poradíme Vám načo môžete využiť dotáciu. Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.


02

Ruka s rastlinou

KOĽKO?

14 000€ pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou. 19 000€ pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou.

03

Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie?

O dotáciu na zateplenie a obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

Žiadateľom je fyzická osoba:

1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,

2. ktorá má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy,

3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,

4. ktorá je: 
- vlastníkom,
- bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
- podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky

5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov: - trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“))

6. ktorá nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení,

7. je vlastníkom bankového účtu  evidovaného v žiadosti.

Kto bude mať nárok na dotáciu na obnovu a zateplenie domu - Obnov svoj dom

Kto môže požiadať
o príspevok na obnovu domu

Ak tento rok uvažujete nad rekonštrukciou svojho bývania, využite možnosť získať finančnú dotáciu ZELENÁ OBNOVA na zateplenie rodinného domu.

NAČO?

Načo môžem využiť dotáciu ?

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu ( pivnív) (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy suterénu (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Súčasťou obnovy domu môžu byť aj nasledovné opatrenia:

Inštalácia zdroje energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky:

- tepelné čerpadloslnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia, alebo iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.

- plynový kondenzačný kotol.

Ďalšie podporené opatrenia:

- inštalácia tieniacej techniky

- intenzívna a extenzívna zelená strecha

- nadzemná a podzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu

- odstránenie azbestu

Načo môžem využiť dotáciu na dom - Obnov svoj dom


Program Obnov dom poskytuje viacero možností, ako sa dá vďaka dotácií bývať pohodlnejšie a ekonomickejšie.

Obnov dom s dotáciou na zateplenie


Ak plánujete rekonštrukciu domu, môžete mať nárok na dotáciu. Program Zelená obnova 2022 ponúka dotáciu na zateplenie, ktorá má pomôcť zvýšiť energetickú efektívnosť domov.

Program OBNOV DOM

Obnova starších rodinných domov je súčasťou riešenia klimatickej a energetickej krízy.

Obnovte s nami svoj rodinný dom.

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať ?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná úspora energií 30 - 60%

Výška pomoci pri 30-60% úspore energií : 14 000 €

Intenzita pomoci max 60% z celkovej sumy

Výška pomoci pri úspore energií nad 60% : 19 000 €

Pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených žiadateľov platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná minimálna úspora energií: 30%

Intenzita pomoci max 95% 

Výška pomoci pri min. 30% úspore energií : 18 000 €

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Aké podmienky
musíte splniť

Aby ste mohli získať dotácie na zateplenie domu?

Pre získanie dotácie na zateplenie musí váš dom dosiahnuť
úsporu primárnej energie minimálne 30 % a minimálne
polovicu stavebných nákladov
investovať buď do zateplenia
alebo na nové okná a dvere.

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať - Obnov svoj dom

Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie?


Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a budete obnovovať dom na základe stavebného povolenia.

Kompletný postup na získanie dotácie na zateplenie domu, prehľad podmienok z programu Zelená obnova.

Prílohy k žiadosti budú:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému konaniu.

Prílohy k žiadosti budú:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) zároveň aj vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti
Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie - Obnov svoj dom


Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia:

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak relevantné)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak relevantné)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak relevantné)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky (revízia) (ak relevantné)

V prípade, ak je v žiadosti požadovaná zvýšená intenzita prostriedkov (95% podpora):

 • žiadateľ predkladá aj doklad, ktorým preukazuje príslušnosť k niektorej zo skupín, ktorá je oprávnená ju požadovať

Naša spoločnosť má viac ako 10 - ročné skúsenosti a ponúka komplexné služby renovácie domov, aby zaistila najvyššiu úroveň pohodlia vo vašom dome spolu so získaním dotácie, aby ste ušetrili čo najviac peňazí. Obnovy, ktoré realizujeme, izolujú a modernizujú váš dom, aby ste čo najlepšie využili úsporu energie. Využite šancu na získanie dotácie na rodinné domy a my vybavíme všetko za vás.

Kontakt

Počas jesene 2022 môžete získať dotácie na nový zdroj energie. 
Ako na príspevok na zateplenie?


Adresa sídla:

REVISTAV s.r.o.
Tomášikova 3/A
82101 Bratislava 2

Korešpondenčná adresa a adresa kancelárie:

REVISTAV s.r.o. 
Odbojárov 451/14
95501 Továrniky

Chcete vedieť viac?

Potrebujete poradiť ako získať dotáciu na obnovu domu? Kontaktujte nás a naši pracovníci vám poskytnú všetky informácie ako postupovať. Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť.

Meno
Telefón
Email
Správa