Zelená obnova
Dotácia na zateplenie - Obnov svoj dom
Dotácia na zateplenie - Obnov svoj dom

Zateplenie rodinného
domu s dotáciou

Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie domu

KTO?

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý bude spĺňať nižšie uvedené podmienky. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s dotáciami. Pripravíme Vám všetko na klú術.

01

Dom

NAČO?

Poradíme Vám načo môžete využiť dotáciu. Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.


02

Ruka s rastlinou

KOĽKO?

14 000€ pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou. 19 000€ pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou.

03

Kto bude mať nárok na dotáciu ?

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

Žiadateľom je fyzická osoba:

1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,

2. ktorá má na území SR trvalý pobyt,

3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,

4. ktorá je: 
- vlastníkom,
- bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
- podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky

5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov: - trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“))

Kto bude mať nárok na dotáciu na obnovu a zateplenie domu - Obnov svoj dom

Načo môžem využiť dotáciu ?

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu ( pivnív) (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy suterénu (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Súčasťou obnovy domu môžu byť aj nasledovné opatrenia:

Inštalácia zdroje energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky:

- tepelné čerpadloslnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia, alebo iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.

- plynový kondenzačný kotol ak: je súčasťou komplexnej obnovy, zaradený do energetickej triedy A a nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.

Ďalšie podporené opatrenia:

- inštalácia tieniacej techniky

- intenzívna a extenzívna zelená strecha

- nadzemná a podzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu

- odstránenie azbestu

Načo môžem využiť dotáciu na dom - Obnov svoj dom

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať ?

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná úspora energií 30 - 60%

Výška pomoci pri 30-60% úspore energií : 14000 € + DPH ( DPH je hradená žiadateľom )

Intenzita pomoci max 60% z celkovej sumy

Výška pomoci pri úspore energií nad 60% : 19 000 € + DPH (DPH hradená žiadateľom)

Pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených žiadateľov platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná minimálna úspora energií: 30%

Intenzita pomoci max 95% 

Výška pomoci pri min. 30% úspore energií : 15000 € + DPH  ( DPH je hradená štátom)

Takýto žiadateľ si musí zabezpečiť z vlastných zdrojov len 5% z celkovej sumy.

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať - Obnov svoj dom

Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie?


Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a budete obnovovať dom na základe stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti budú:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu ešte nezačala alebo nebola pred podaním žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému konaniu.

Prílohy k žiadosti budú:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) zároveň aj vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti
Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie - Obnov svoj dom


Obnova domu bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti

Ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia:

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak relevantné)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak relevantné)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak relevantné)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky (revízia) (ak relevantné)

V prípade, ak je v žiadosti požadovaná zvýšená intenzita prostriedkov (95% podpora):

 • žiadateľ predkladá aj doklad, ktorým preukazuje príslušnosť k niektorej zo skupín, ktorá je oprávnená ju požadovať

Naša spoločnosť má viac ako 10 - ročné skúsenosti a ponúka komplexné služby renovácie domov, aby zaistila najvyššiu úroveň pohodlia vo vašom dome spolu so získaním dotácie, aby ste ušetrili čo najviac peňazí. Obnovy, ktoré realizujeme, izolujú a modernizujú váš dom, aby ste čo najlepšie využili úsporu energie. Využite šancu na získanie dotácie na rodinné domy a my vybavíme všetko za vás.

Kontakt


Adresa sídla:

REVISTAV s.r.o.
Tomášikova 3/A
82101 Bratislava 2

Korešpondenčná adresa a adresa kancelárie:

REVISTAV s.r.o. 
Odbojárov 451/14
95501 Továrniky

Chcete vedieť viac?

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť

Meno
Telefón
Email
Správa