Zelená obnova
Dotácia na zateplenie - Obnov svoj dom
Dotácia na zateplenie - Obnov svoj dom

Zateplenie rodinného
domu s dotáciou

Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie domu

KTO?

O obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý bude spĺňať nižšie uvedené podmienky. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s dotáciami. Pripravíme Vám všetko na klú術.

01

Dom

NAČO?

Poradíme Vám načo môžete využiť dotáciu. Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.


02

Ruka s rastlinou

KOĽKO?

15 000€ pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie na úrovni 30 až 60% oproti stavu pred obnovou. 19 000€ pre obnovu domu, ktorý dosiahne úsporu energie viac ako 60% oproti stavu pred obnovou.

03

Naším cieľom je poskytnúť vám komplexné a spoľahlivé informácie, ktoré vám pomôžu efektívne a účinne využiť dostupné dotácie na zateplenie z programu Zelená Obnova pre modernizáciu vášho domova.

U nás vybavíte všetko.

 Pomôžeme vám dosiahnuť úsporu energie vášho domu a zvýšiť tak komfort bývania.
Obnoviť dom s dotáciou nebolo nikdy jednoduchšie.

Nech už plánujete zateplenie domu, výmenu okien, modernizáciu vykurovacieho systému alebo iné energetické vylepšenia, máme pre vás riešenie.

Pri obnove domu s dotáciou sme tu pre vás v každom kroku až po samotnú realizáciu projektu, aby sme vám poskytli kvalitnú odbornú pomoc a zabezpečili, že vaša investícia do úspory energie bude úspešná a trvalá.

Obnov svoj dom s nami

Naša webová stránka Obnovsvojdom.sk vám poskytuje podrobné informácie o dostupných dotáciách a ich podmienkach. Ponúkame vám odborné poradenstvo a spoluprácu pri procese zelenej obnovy vášho domu. Využite dotácie a obnovte svoj dom s nami.

Potrebujete finančnú podporu na realizáciu týchto investícií? Potom sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli s vybavením dotácie na dom a obnovu vášho domu.

Okrem vybavenia dotácie na obnovu vášho domu Vám tiež pomôžeme s výberom najlepšieho riešenia pre Váš dom. Naši odborníci Vám poskytnú konzultáciu, poradenstvo a zrealizujú pre Vás projekt na obnovu domu, vrátane výberu vhodného materiálu a realizáciou projektu od začiatku až po dokončenie.

Ak plánujete obnoviť svoj dom a zlepšiť jeho energetickú efektívnosť, mali by ste zvážiť možnosť získať dotáciu na zateplenie domu. Táto finančná podpora vám môže pomôcť pokryť náklady spojené so zateplením vašej nehnuteľnosti a zvýšiť jej hodnotu.

Projekt zelená obnova je teda viac ako len dotácia na zateplenie domu, ale zahrnuje aj iné kroky, ako je napríklad využívanie obnoviteľných zdrojov energie alebo optimalizácia systémov vykurovania.

Kto bude mať nárok na dotáciu na zateplenie?

Kritériá poskytnutia dotácie z projektu Zelená obnova na obnovu rodinných domov.

O dotáciu na zateplenie a obnovu sa bude môcť uchádzať každý majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

Žiadateľom je fyzická osoba:

1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,

2. ktorá je: 
- vlastníkom,
- bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo
- podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky

Žiadateľ musí zostať vlastníkom, resp. spoluvlastníkom rodinného domu do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevkov. Zmena veľkosti vlastníckeho podielu je akceptovaná. Uvedené sa nevzťahuje na prípad úmrtia žiadateľa. Zmena vlastníckych vzťahov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevkov sa riadi podmienkami zmluvy o poskytnutí príspevkov.

3. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov:
a) trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 trestného zákona), 
b) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie(§ 261 - § 263 trestného zákona), c) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 - § 268 trestného zákona), 
d) trestný čin prijímania úplatku(§ 328 - § 330 trestného zákona), 
e) trestný čin podplácania (§ 332 - § 334 trestného zákona), f) trestný čin nepriamej korupcie (§ 336 trestného zákona), 
g) alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (§ 336c - § 336d trestného zákona)
Splnenie tejto podmienky sa vzťahuje na vlastníka, bezpodielového spoluvlastníka a podielového spoluvlastníka rodinného domu.

4. je vlastníkom bankového účtu po podpise zmluvy

Kto bude mať nárok na dotáciu na obnovu a zateplenie domu - Obnov svoj dom

Ak vlastníte rodinný dom, môžete získať dotáciu na zateplenie a vylepšenia domácnosti, ktoré by mohli zlacniť vykurovanie a udržiavanie tepla vašej nehnuteľnosti.

Kto môže požiadať
o príspevok na obnovu domu

Ak tento rok uvažujete nad rekonštrukciou svojho bývania, využite možnosť získať finančnú dotáciu ZELENÁ OBNOVA na zateplenie rodinného domu.

Načo môžem využiť dotáciu na dom?

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu ( pivnív) (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy suterénu (vykurovanej miestnosti v rodinnom dome, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Podporené budú aj náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetický certifikát pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie musí byť preukázaná pomocou projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

Súčasťou obnovy domu môžu byť aj nasledovné opatrenia:

Inštalácia zdroje energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky:

- tepelné čerpadloslnečné kolektory, fotovoltika, rekuperácia, alebo iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.

- plynový kondenzačný kotol.

Ďalšie podporené opatrenia:

- inštalácia tieniacej techniky

- intenzívna a extenzívna zelená strecha

- nadzemná a podzemná akumulačná nádrž na dažďovú vodu

- odstránenie azbestu

NOVÉ DOPLNENÉ OPATRENIA BUDÚ:

- Biomasový kotol na pelety (automatické aj manuálne prikladanie)

- Náklady na úpravu komína

- Batériové úložisko napojené na fotovoltiku

- Separátna jednotková cena pre plochú strechu

Načo môžem využiť dotáciu na dom - Obnov svoj dom


Program Obnov dom poskytuje viacero možností, ako sa dá vďaka dotácií bývať pohodlnejšie a ekonomickejšie.

Program OBNOV DOM

Obnova starších rodinných domov je súčasťou riešenia klimatickej a energetickej krízy.

Obnovte s nami svoj rodinný dom.

Perfektná realizácia vašej obnovy domu

Po úspešnom vybavení dotácie sa staráme aj o realizáciu samotného projektu obnovy vášho domu. Naši skúsení stavební odborníci a remeselníci zabezpečia, aby váš dom bol obnovený s maximálnou starostlivosťou a kvalitou.

Akú maximálnu výšku dotácie na obnovu domu môžem získať ?

Ak sa snažíte, aby bol váš dom energeticky efektívnejší, možno vás zaujíma, akú dotáciu môžete získať z programu Zelená obnova.

Pre bežného žiadateľa platia nasledovné výšky poskytnutej dotácie:

Požadovaná úspora energií 30 - 60%

Výška pomoci pri 30-60% úspore energií : 15 000 €

Intenzita pomoci max 75% celkových oprávnených výdavkov

Výška pomoci pri úspore energií nad 60% : 19 000 €

Aké podmienky
musíte splniť

Aby ste mohli získať dotácie na zateplenie domu?

Pre získanie dotácie na zateplenie musí váš dom dosiahnuť
úsporu primárnej energie minimálne 30 %.
Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A.

Akú maximálnu výšku dotácie môžem získať - Obnov svoj dom

Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie?

Dotácia na dom z programu zelená obnova na pomoc pri zvyšovaní energetickej účinnosti domácností.

Náš tím odborníkov je tu, aby vás previedol procesom podania žiadosti o dotáciu a nájdením vhodných možností obnovy pre váš dom.

Kompletný postup na získanie dotácie na zateplenie domu, prehľad podmienok z programu Zelená obnova.

Prílohy k žiadosti budú:

 • Doklad totožnosti
 • List vlastníctva
 • Potvrdenie o veku stavby na základe:
 • a) kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť pred 1. januárom 2013 alebo
 • b) povolenia užívania stavby
 • c) potvrdením obecného/mestského úradu, potvrdzujúcim predpokladaný vek budovy alebo znaleckým posudkom, vypracovaným odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý vek stavby (rok výstavby)
 • Splnomocnenie, v prípade keď žiadosť predkladá:
 • a) bezpodielový spoluvlastník (manžel, resp. manželka), musí byť na predloženie žiadosti splnomocnený druhým bezpodielovým spoluvlastníkom (manželkou, resp. manželom),
 • b) podielový spoluvlastník, musí byť na predloženie žiadosti splnomocnený všetkými zostávajúcimi podielovými spoluvlastníkmi
 • c) v mene žiadateľa (výlučného vlastníka, podielového alebo bezpodielového spoluvlastníka) tretia osoba, musí byť žiadateľom splnomocnená. Rozsah splnomocnenia závisí od vôle žiadateľa.
 • Upozorňujeme, že v prípade, ak splnomocnenie predložené žiadateľom nebude svojim obsahom oprávňovať splnomocnenca na určitý úkon a napriek tomu splnomocnenec taký úkon vykoná, SAŽP nebude takýto úkon zo strany splnomocnenca považovať za platný. Podpis osoby udeľujúcej splnomocnenie (žiadateľa) na splnomocnení musí byť úradne overený.
Aké doklady budem potrebovať k žiadosti na vybavenie dotácie - Obnov svoj dom


Náš tím odborníkov je pripravený pomôcť vám s prípravou týchto dokladov a poskytnúť vám odborné poradenstvo a realizáciu projektu počas celého procesu. Sme tu, aby sme vám zabezpečili hladký a úspešný postup pri podaní žiadosti o dotáciu na zelenú obnovu vášho domu. Kontaktujte nás a získajte potrebnú pomoc od našich expertov.

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť tepelnú izoláciu a zvýšiť energetickú účinnosť vášho domu?
Potrebujete finančnú podporu na realizáciu týchto investícií? Potom vám môžeme pomôcť s vybavením dotácií na dom a zateplenie.

Obnov svoj dom s nami a využi možnosti dotácie na zateplenie domu, ktoré sú k dispozícii. Nechajte nás byť vaším spoľahlivým partnerom na ceste k modernizácii a vylepšeniu vášho domova.

Naša spoločnosť má viac ako 10 - ročné skúsenosti a ponúka komplexné služby renovácie domov, aby zaistila najvyššiu úroveň pohodlia vo vašom dome spolu so získaním dotácie, aby ste ušetrili čo najviac peňazí. Obnovy, ktoré realizujeme, izolujú a modernizujú váš dom, aby ste čo najlepšie využili úsporu energie. Využite šancu na získanie dotácie na rodinné domy a my vybavíme všetko za vás.

Kontakt


Korešpondenčná adresa a adresa kancelárie:REVISTAV s.r.o. 
Odbojárov 451/14
95501 Továrniky

Adresa sídla:

REVISTAV s.r.o.
Tomášikova 3/A
82101 Bratislava 2


Chcete vedieť viac?

Potrebujete poradiť ako získať dotáciu na obnovu domu? Kontaktujte nás a naši pracovníci vám poskytnú všetky informácie ako postupovať. Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme späť.

Meno
Telefón
Email
Správa